PZPŁ

Komitet Centralny EPIX podaje do publicznej wiadomości

Regulamin Zjazdu

 

 1. Organizatorem Zjazdu EPPP jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego „e-Południe”; ul. Józefczaka 29/40; 41-902 Bytom
 2. Zjazd zostanie przeprowadzony 2016-09-18/20 w Szczyrku, w Hotelu Orle Gniazdo.
 3. Oficjalna strona internetowa zjazdu to http://zjazd.epix.net.pl.
 4. Odpłatne Uczestnictwo w Zjeździe upoważnia Delegata do uczestnictwa w wydarzeniach przygotowanych przez Organizatora w czasie i miejscu Zjazdu.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Zjeździe jest Zgłoszenie uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty za udział w Zjeździe zgodnie z warunkami określonymi na stronie Zjazdu.
 6. Zgłoszenie uczestnictwa w Zjeździe dokonywane jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej wskazanej na stronie internetowej Zjazdu.
 7. Płatność za udział w Zjeździe (w kwocie zgodnej z podaną w formularzu rejestracyjnym) uiszcza się na podstawie Faktury Proforma, którą Organizator wysyła na adres email podany w formularzu.
 8. Nieuregulowanie płatności w terminie wskazanym na Fakturze Proforma jest jednoznaczny z anulowaniem zgłoszenia uczestnictwa.
 9. Po uregulowaniu płatności Uczestnik otrzyma potwierdzenie Uczestnictwa w Zjeździe.
 10. Organizator Konferencji nie jest zobowiązany do pokrycia kosztów przejazdu oraz zakwaterowania Delegatów na Zjazd.
 11. Organizator ma prawo odmówić rejestracji bez podania przyczyny.
 12. Delegat może zrezygnować z uczestnictwa w Zjeździe. Rezygnacja Delegata z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej przesłanej na adres zjazd@epix.net.pl. W takim wypadku, Organizator ma prawo zatrzymać całą lub cześć otrzymanej wpłaty.
 13. Delegat uczestnicząc w Zjeździe oświadcza, że wyraża nieodpłatnie nieodwołalną zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w całości, a także w postaci dowolnych fragmentów, w audycjach oraz publikacjach, jak również w akcjach promocyjnych i przygotowywanych materiałach promocyjnych oraz reklamach. Nieodpłatne upoważnienie, o którym mowa powyżej, odnosi się do nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie korzystania z wizerunku Delegata na wszystkich polach eksploatacji.
 14. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Delegatów.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia poczty oraz operatorów sieci internetowych i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia i/lub nieprawidłowości w przebiegu procesu rejestracji zgłoszeń na Zjazd.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Konferencji.
 18. Delegaci są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i ppoż.̇ obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowany jest Zjazd oraz do stosowania się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez Organizatora.
 19. Delegaci ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze Zjazdem.
 20. Przez Delegatów rozumie się także Wystawców, Prelegentów, Wolontariuszy, personel techniczny, Spekulantów, Przodowników Pracy, Pionierki oraz Pionierów oraz inne osoby uczestniczące w Zjeździe niezależnie od procedury rejestracji. Odpowiednie postanowienia regulaminu dotyczą także tych osób.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełnienia warunków niniejszego Regulaminu.

 

Źródło operacyjne:
http://zjazd.epix.net.pl

profile clean