Komitet Centralny EPIX podaje do publicznej wiadomości

REGULAMIN KONFERENCJI Lokalny Zjazd MiŚOT 2021
 
§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konferencji oraz Organizatora.
2. Organizatorem Konferencji jest firma Projekt MdM sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
3. Przez Uczestników rozumie się osoby uczestniczące w Konferencji, prelegentów, sponsorów, partnerów Organizatora.
4. Konferencja zaplanowana została w terminie 18-19 listopada 2021 roku w Hotelu Bukowina. Uczestnicy mają świadomość możliwości przesunięcia terminu Konferencji ze względu na ograniczenia wynikające z stanu pandemii ogłoszonego w Kraju.
5. Dokładny plan Konferencji dostępny jest na stronie internetowej https://misot.pl/zjazd_agenda/.

§2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji

1. W celu wzięcia udziału w Konferencji Uczestnik ma obowiązek dokonania rejestracji oraz terminowego uiszczenia opłaty w wysokości i na konto wskazane w mailu potwierdzającym rejestrację na konferencję.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej https://misot.pl/zjazd.
3. Termin zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem strony internetowej https://misot.pl/zjazd i upływa w dniu wskazanym przez Organizatora.
4. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa jedynie poprzez kontakt z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email zjazd@misot.pl , w miarę dostępności miejsc.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji.
6. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem, w tym regulacji obowiązujących w miejscu organizacji Konferencji.
7. Regulacje obowiązujące w Hotelu udostępnione na stronie internetowej https://www.hotelbukovina.pl/.


§3. Rejestracja Konferencji

1. Przebieg Konferencji będzie rejestrowany.
2. Uczestnik Konferencji oświadcza, że wyraża nieodpłatnie nieodwołalną zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w całości, a także w postaci dowolnych fragmentów, w audycjach oraz publikacjach, jak również w akcjach promocyjnych i przygotowywanych materiałach promocyjnych oraz reklamach Organizatora na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 poniżej.
3. Nieodpłatne upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, odnosi się do nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie korzystania z wizerunku Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:
1) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym a w szczególności na: nośnikach wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym Internet);
2) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach wideo, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet);
3) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie;
4) wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których audycję utrwalono;
5) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną;
6) retransmisja audycji;
7) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;
8) wykorzystanie w utworach multimedialnych;
9) wykorzystanie na stronach społecznościowych m.in. Facebook;
10) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
11) publiczne udostępnianie audycji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
4. Akceptacja treści Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na wykorzystanie jego wizerunku na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie.

§ 4 Opłaty

1. Informacja na temat wysokości i zasad wnoszenia opłat za uczestnictwo w Konferencji jest zamieszczona na stronie na stronie internetowej https://misot.pl/zjazd w zakładce Rejestracja.
2. Opłatę za udział w Konferencji należy uiścić na konto wskazane przez Organizatora.
3. Brak dokonania zapłaty należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
4. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na stosowanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.). Faktura zostanie wysłana na adres e -mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
5. Koszt pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

§5. Rezygnacja z udziału w Konferencji

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej przesłanej na adres Projekt MdM Sp. z o.o. 41-902 Bytom | ul. Józefczaka 29/40. W takim wypadku, Organizator ma prawo zatrzymać całość wpłaty, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej.
2. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji i zaproponować na swoje miejsce inną osobę wówczas kwota wpłacona przez Uczestnika zostanie zaliczona na poczet kosztów następcy.
3. Uczestnicy mają świadomość możliwości przesunięcia terminu Konferencji ze względu na ograniczenia wynikające z stanu pandemii ogłoszonego w Kraju. W przypadku przesunięcia terminu odbycia Konferencji ze względu na sytuacje pandemiczną w Kraju opłaty wniesione przez Uczestników zostaną zaliczone na poczet Konferencji uzgodnionej w innym terminie.

§ 6. Dane osobowe

1. Dane Administratora Danych Osobowych

Informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Projekt MdM sp. zo.o. z siedzibą w Bytomiu (dalej jako „Administrator”), 41-902 Bytom, ul. Antoniego Józefczaka 29/40, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000765400; posiadająca NIP: 6263032549, REGON: 382090808. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można uzyskać informację, kontaktując się listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych.

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, firma przetwarza Pana/Pani dane osobowe w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO. Dane osobowe pozyskujemy od Pana/Pani w procesie zmierzającym do zawarcia umowy lub jeżeli Pan/Pani wyraziliście taką zgodę. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi:
1) W celu rejestracji, rozlokowania uczestników; wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom w tym do sądu lub prokuratury); Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pracowników jest art. 6 ust. 1 lit. F ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przetwarzanie jest niezbędne do wykonania czynności związanych z Pana/Pani uczestnictwem w wydarzeniu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje niemożnością wykonania w/w czynności . Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
i. przez okres trwania wydarzenia oraz po zakończeniu trwania wydarzenia w celu pełnego rozliczenia się stron, a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług,
ii. do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.
2) W celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji, w celach marketingowych i promocyjnych z wykorzystaniem wizerunku włącznie. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. Pana/Pani dane będą przetwarzane na podstawie zgody. Będą przetwarzane do momentu wycofania zgody

3. Prawo wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani zgodę cofnąć. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych
osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

4. Wymóg podania danych osobowych

1) Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług.
2) Aby uczestniczyć w wydarzeniu niezbędne jest podanie danych osobowych w zakresie umożliwiającym Pana/Pani identyfikację.
3) Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymywać materiały marketingowe po zakończeniu wydarzenia niezbędne są dane umożliwiające wysyłkę tych materiałów
4) Aby móc się skontaktować z Panem/Panią telefonicznie w sprawach związanych z wydarzeniem, konieczne jest podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.

5. Okres przetwarzania danych osobowych

1) Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
2) Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres: trwania wydarzenia w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu organizacji wydarzenia;5 lat w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego; do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do materiałów promocyjnych w tym zdjęć i filmów obejmujących Pana/Pani wizerunek.


6. Uprawnienia podmiotów danych

1) Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:

i. dostępu do swoich danych osobowych;
ii. sprostowania danych osobowych;
iii. usunięcia danych osobowych;
iv. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
v. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
vi. do bycia zapomnianym w wypadku, gdy pozwalają na to inne przepisy prawa;
vii. otrzymania kopii danych;
viii. przenoszenia danych osobowych.
2) Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
3) Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
4) Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
5) Swoje uprawnienia może
Pan/Pani zrealizować w następujący sposób:
i.drogą listową pocztą tradycyjną na adres: Projekt MdM sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, przy ul. A. Józefczaka 29/40;
ii.pocztą elektroniczną na adres: iod@misot.pl.

7. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.

§7. Postanowienia końcowe

1. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
4. Uczestników obowiązuje zakaz wnoszenia alkoholu na teren Hotelu.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej https://misot.pl/zjazd.
6. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej https://misot.pl/zjazd przy czym w odniesieniu do usług będących w toku, zastosowanie ma wersja regulaminu obowiązująca w chwili składania rezerwacji przez Uczestnika.
7. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa
w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
9. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.

Źródło operacyjne:
http://zjazd.epix.net.pl

profile clean