Dokumenty Operatora Usługi Kluczowej

RFC 2350 WERSJA: 1.2 (PL)

informacja może być dowolnie dystrybuowana w klastrze EPIX

Dokument ten zawiera informacje na temat zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego  e-Południe SOC w formacie zgodnym z RFC 2350.

RFC 2350 WERSJA: 1.2 (ENG)

information can be freely distributed in the EPIX cluster

This document provides information on the e-South SOC Computer Security Incident Response Team in a format compliant with RFC 2350.